Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Pelėdžiukų grupė

 

Priešmokyklinio ugdymo "Pelėdžiukų" grupė ( 6-7 m.)

2016–2017 m. m.

Auklėtojos: Janina Liuksienė, Aušra Raišutienė
Auklėtojos padėjėja Aldona Rubužienė
Šiais mokslo metais į priešmokyklinę ugdymo grupę atėjo 21 vaikas. Mokyklą ruošiasi lankyti 21 ugdytinis. Su tėvais sudarytos sutartys. Ugdytinių tėvams buvo išdalintos anketos, kad geriau pažinčiau vaiką, nustatyčiau jo pasiekimų lygį, numatyčiau tolesnio ugdymo kryptį, paramos būdus. Grupėje 10 berniukų ir 11 mergaičių. 5 vaikams reikalinga logopedo pagalba. Todėl didesnį dėmesį planuojama skirti šių vaikų kalbinių gebėjimų lavinimui nuolat bendradarbiaujant su logopedu, skiriant jiems individualių užduočių.
Atsižvelgdama į šeimos lūkesčius ir stebėdama vaikus, numačiau ugdymo tikslus ir uždavinius bei paramos teikimo būdus. Vaiko vertinimas vyksta keliais etapais. Numatyti keli vertinimo būdai: pedagogo vertinimas, tėvų vertinimas, vaiko įsivertinimas. ”Vaiko įsivertinimo lentelė”- vaikas apie savo pasiekimus pildys kas mėnesį.
Ugdymosi pasiekimų pagal vertinimo lapus sudaro: pirminis vertinimas, baigiamasis vertinimas. Į aplanko viršelį bus sudėti geriausi vaiko darbai ir jie bus aptariami per pedagogo, vaiko ir jo tėvų susitikimus.
GRUPĖS PRIORITETAI
Parenkant žaidimus ir užduotis, jų temas bei pobūdį, stengsiuos, kad juos vaikus džiugintų, skatintų veikti bendrauti ir bendradarbiauti, tenkintų jų aktyvumo ir judėjimo poreikius, plėtotų emocinę patirtį, intelektualinius gebėjimus, ugdytų sakytinę kalbą ir kurtų prielaida ugdytis rašytinę kalbą, žadintų kūrybiškumą, estetinę nuovoką.

DSC_0554