Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Pelėdžiukų grupė

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO „PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖ


peledziukai

  2018–2019 m. m. į priešmokyklinę ugdymo grupę atėjo 21 vaikas. Mokyklą ruošiasi lankyti 19 ugdytinių. Su tėvais sudarytos sutartys. Grupėje 8 berniukai ir 13 mergaičių. 11 vaikai reikalinga logopedo pagalba. Todėl didesnį dėmesį planuojama skirti šių vaikų kalbinių gebėjimų lavinimui nuolat bendradarbiaujant su logopedu, skiriant jiems individualių užduočių. 2 vaikams reikalinga teikti specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo ir socialinio pedagogo pagalba.
Siekiame, kad šiuos metus vaikus lydėtų gera savijauta, pasitikėjimas savimi, optimizmas, sveikas aktyvumas, pažinimo džiaugsmas, sustiprėtų kūrybinės galios, iniciatyvumas.
Vaikui, besiruošiančiam į mokyklą, vienas iš esminių dalykų- mokymasis bendrauti ir bendradarbiauti: vaikai bus skatinami inicijuoti savo idėjas, dirbti komandose, lyderystės  ir atsakomybės už komandą. Parenkant žaidimus ir užduotis, jų temas bei pobūdį, stengsime, kad jie vaikus džiugintų, skatintų veikti bendrauti ir bendradarbiauti, tenkintų jų aktyvumo ir judėjimo poreikius, plėtotų emocinę patirtį, intelektualinius gebėjimus, ugdytų sakytinę kalbą ir kurtų prielaida ugdytis rašytinei kalbai, žadintų kūrybiškumą ir estetinę nuovoką.
Grupėje vykdomos tarptautinės programos „Zipio draugai‘ ir „Laikas kartu“.

UGDYMO PRIORITETAI

1. Plėtoti komunikavimo gebėjimus, skatinti išgirsti, klausytis, reikšti mintis, jausmus, pasakoti patirtus įspūdžius, išsakyti savo nuomonę, domėtųsi knygomis; turėtų poreikį skaityti ir rašyti.
2. Ugdyti pažintinius gebėjimus, skatinti vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.
Projektai – „Mano jausmų ir emocijų pasaulis" „Mes pasakų šalyje“,  „Lietuva vaiko akimis“.

GRUPĖJE DIRBA

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Janina Liuksienė, Sandra Jurgelevičienė
Mokytojo padėjėja: Aldona Rubužienė

Mokytojo padėjėja su spec. poreikių vaikais: Vaida Budvytienė