Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Pelėdžiukų grupė

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO „PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖ (6–7 M. )

2017 – 2018 M.M.

Auklėtojos Janina Liuksienė, Aušra Raišutienė

Auklėtojos padėjėja Aldona Rubužienė

Šiais mokslo metais į priešmokyklinę ugdymo grupę atėjo 19 vaikų. Mokyklą ruošiasi lankyti 19 ugdytinių. Su tėvais sudarytos sutartys. Ugdytinių tėvams buvo išdalintos anketos, kad geriau pažinčiau vaiką, nustatyčiau jo pasiekimų lygį, numatyčiau tolesnio ugdymo kryptį, paramos būdus. Grupėje 9 berniukai ir 10 mergaičių. 6 vaikams reikalinga logopedo pagalba. Todėl didesnį dėmesį planuojama skirti šių vaikų kalbinių gebėjimų lavinimui nuolat bendradarbiaujant su logopedu, skiriant jiems individualių užduočių.
Siekiame, kad šiuos metus vaikus lydėtų gera savijauta, pasitikėjimas savimi, optimizmas, sveikas aktyvumas, pažinimo džiaugsmas, sustiprėtų kūrybinės galios, iniciatyvumas.
Vaikui, besiruošiančiam į mokyklą, vienas iš esminių dalykų- mokymasis bendrauti ir bendradarbiauti: vaikai bus skatinami inicijuoti savo idėjas, dirbti komandose, mokosi lyderiavimo ir atsakomybės už komandą. Organizuodama vaikų veiklą, atsižvelgiu į individualius kiekvieno vaiko poreikius ir gebėjimus, tėvų pageidavimus. Parenkant žaidimus ir užduotis, jų temas bei pobūdį, stengsime, kad jie vaikus džiugintų, skatintų veikti bendrauti ir bendradarbiauti, tenkintų jų aktyvumo ir judėjimo poreikius, plėtotų emocinę patirtį, intelektualinius gebėjimus, ugdytų sakytinę kalbą ir kurtų prielaida ugdytis rašytinę kalbą, žadintų kūrybiškumą, estetinę nuovoką.
Didžioji dalis vaikų pažįsta raides, geba užrašyti savo vardą, domisi rašmenimis, įvairiomis knygomis. Berniukai domisi mašinomis, kolekcionuoja jų modelius, iš kaladėlių ir lego detalių mėgsta statyti įvairius statinius. Grupės mergaitės domisi stalo žaidimais, piešia, spalvina, mėgsta žaisti persirengimo žaidimus, kurti ir vaidinti įvairias buitines istorijas.
Programa apima rašymo, skaitymo ir matematikos įgūdžių lavinimą, muzikos, menų ir šokio raišką.
Grupėje yra vykdoma tarptautinės programos „Zipio draugai‘ ir „Laikas kartu“.

Ugdymo prioritetai 
1. Plėtoti komunikavimo gebėjimus, skatinti išgirsti, klausytis, reikšti mintis, jausmus, pasakoti patirtus įspūdžius, išsakyti savo nuomonę, domėtųsi knygomis; turėtų poreikį skaityti ir rašyti.
2.Ugdyti pažintinius gebėjimus, skatinti vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.
Visas kompetencijas ugdysime įvairiomis formomis ir būdais.
Todėl stiprinsiu vaikų pažinimo-socialinę kompetenciją {sukursiu šiltą, draugišką mikroklimatą grupėje; kartu su vaikais sukursime grupės taisykles ir juos laikysimės; skatinsiu įvairius vaikų tarpusavio bendravimo būdus: veiklą grupelėmis, bendrus žaidimus, stebėjimus} ugdysiu savarankiškumą, mokysiu savarankiškai pasirinkti veiklą, priemones, susitvarkyti savo darbo vietą, fiksuoti stebėjimus, klausinėjimą, informacijos paiešką mums padės projektai „Mus kalbina knygos lapeliai“, „Mes pasakų šalyje“, „Zipio“ draugai‘, „“Laikas kartu“, „Lietuva vaiko akimis“.

IMG_6484