Dovilų vaikų lopšelis-darželis

FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI

FILOSOFIJA
    Lopšelio-darželio bendruomenės uždavinys – sudaryti palankias sąlygas vaikų saviraiškai tobulėti,  dvasinių, intelektinių, estetinių, fizinių ir socialinių gebėjimų plėtotei.

VIZIJA
      Lopšelis-darželis šiuolaikiška įstaiga, su jaukia estetiška, etnine aplinka, kurioje vaikai auga saugūs, sveiki, laisvi, žingeidūs, turintys palankias sąlygas tobulėti, perimti tautos kultūros, šeimos tradicijas ir sveikos gyvensenos nuostatas.

MISIJA
(VEIKLA, UŽTIKRINANTI LOPŠELIO-DARŽELIO VIZIJOS ĮGYVENDINIMĄ)
  • Teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį  ugdymą.
  • Gerinti ugdymo kokybę, integruojant tautos kultūros vertybes į ugdymo procesą.
  • Bendradarbiauti su šeima.
  • Skatinti pedagogų profesinį tobulėjimą, siekiant dirbti žinių visuomenės sąlygomis.
  • Plėtoti atvirus ir draugiškus tarpusavio santykius su bendruomene ir socialiniais partneriais.
  • Kurti saugią, sveiką estetinę ugdymo aplinką.
  • Turtinti techninę materialinę lopšelio-darželio bazę.
  • Skleisti gerąją darbo patirtį.
 
TIKSLAS
  • Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.
 
UŽDAVINIAI:

1. Vaiko kompetencijų ugdymas panaudojant netradicinius ugdymo metodus;

2.  Bendradarbiavimas su šeima ir socialiniais partneriais, laiduojant kiekvieno vaiko pažangą;

3. Veiklos erdves pritaikyti individualiems vaiko poreikiams.